ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH ĐỒNG

*

Số: 96 - QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" width="249" />
 

 

 

 

Thạch Đồng, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án

 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png" width="183" />

 

 

 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018của Bộ Chính trị về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ Quy định số 712 – QĐ/Th.U, ngày 29/5/2014 của ban thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh “về phân cấp quản lý cán bộ”;

 Căn cứ Công văn số 1213-CV/Th.U, ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của văn phòng cấp ủy- chính quyền xã:

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH:

 

  Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gồm các đồng chí có tên sau:

 

1. Đ/c Hồ Sỹ Trình

2. Đ/c Lê Đình Phú

3. Đ/c Trần Quốc Hương

4. Đ/c Dương Cao Sơn

5. Đ/c Nguyễn Xuân Thiện

6. Đ/c Nguyễn Đình Lãnh

7. Đ/c Hồ Sỹ Long

8. Đ/c Đàm Văn Nam

9. Đ/c Hồ Thị Như

10. Đ/c Hồ Thị Trang

11. Đ/c Phạm Văn Lục

12. Đ/c Dương Thị Ngọc

13. Đ/c Trần Thị Thuận

14. Đ/c Lưu Quang Vũ

15. Đ/c Trương Quang Tuấn Anh

16. Đ/c Biện Công Thìn

17. Đ/c Nguyễn Hoài Nam

18. 7 Đc Bí thư chi bộ thôn

Bí thư Đảng ủy- CT. HĐND

PBT TT Đảng ủy

PBT- CT.UBND ĐUV,PCT.HĐND-CT.UBMTTQ

ĐUV, PCT. UBND

ĐUV, CHT BCH QS

ĐUV,Trưởng công an

ĐUV, CT. Hội nông dân

ĐUV, Bí thư đoàn thanh niên

ĐUV,CT HLHPN

CT.Hội Cựu chiến binh

Văn phòng cấp ủy-UBND

Kế toán ngân sách

ĐCXD

ĐCXD

VHXH

VHXH

- Trưởng ban

- Phó ban

- P. ban trực

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

 

Điều 2.   Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các  thôn; các tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đúng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Văn phòng  cấp ủy- chính quyền xã, các tổ chức, cá nhân liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP;

- TT Đảng ủy- HĐND;

- Lãnh đạo UBND;

- TT MTTQ và các đoàn thể;

- 9 Chi bộ;

- Lưu: VP/ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Hồ Sỹ Trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BCĐ

(Kèm theo Quyết định số 96 -QĐ/ĐU ngày  17/7/2019 của

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Đồng)

 

TT

Họ và tên

Được phân công

Ghi chú

1

Hồ Sỹ Trình

Chỉ đạo chung

 

2

Nguyễn Xuân Thiện

Dương Thị Ngọc

Phụ trách chỉ đạo thôn Thắng Lợi

 

3

Đàm Văn Nam

Phạm văn Lục 

Phụ trách chỉ đạo thôn Hòa Bình

 

4

Hồ Sỹ Long

Nguyễn Hoài Nam

Phụ trách chỉ đạo thôn Đồng Công

 

5

Dương Cao Sơn

Lưu Quang Vũ

Phụ trách chỉ đạo thôn Đồng Thanh

 

6

Nguyễn Đình Lãnh

Trương Quang Tuấn Anh

Phụ trách chỉ đạo thôn Đồng Tiến

 

7

Lê Đình Phú

Hồ Thị Như

Biện Công Thìn

Phụ trách chỉ đạo thôn Đồng Liên

 

8

Trần Quốc Hương

Hồ Thị Trang

Trần Thị Thuận

Phụ trách chỉ đạo thôn Đồng Giang

 

9

7 ĐC bí thư chi bộ thôn

Trực tiếp chỉ đạo tại thôn mình

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.958
Online: 15