ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH ĐỒNG

*

Số:  97 - QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="249" />
 

 

 

 

Thạch  Đồng, ngày 17 tháng 7  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="183" />

 

 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018của Bộ Chính trị về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ Quy định số 712 – QĐ/Th.U, ngày 29/5/2014 của ban thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh “về phân cấp quản lý cán bộ”.

 Căn cứ Công văn số 1213-CV/Th.U, ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 114-QĐ/ĐU ngày 17/7/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy về Thành lập Ban chỉ Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Xét đề nghị của văn phòng cấp ủy- chính quyền xã:

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Đ/c Dương Thị Ngọc, Văn phòng cấp ủy- chính quyền xã, Tổ trưởng.
  2. Đ/c Trương Thị Chương, Cán bộ TC-KT-TG-DV Đảng ủy, tổ phó.
  3. Đ/c Nguyễn Hoài Nam, VHXH, thành viên.
  4. Đ/c Biện Công Thìn, VHXH, thành viên.
  5. Đ/c Hồ Thị Trang ,CT. HPN, thành viên.
  6. Đ/c Hồ Thị Như, BT. ĐTN, thành viên.
  7. Đ/c Phạm Thị Phương, Phó bí thư ĐTN xã, thành viên.
  8. Đ/c Nguyễn Văn Định – P.CA- Đô thị, thành viên.

 

Điều 2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ: Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; giúp Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính để nhân dân được biết và thực hiện; rà soát, bổ sung danh sách cử tri; viết phiếu lấy ý kiến cử tri cho từng hộ gia đình; tiếp nhận biên bản, phiếu lấy ý kiến cử tri từ các tổ (Niêm phong bàn giao cho UBND xã lưu trữ theo quy định của Pháp luật); tổng hợp kết quả phiếu lấy kiến cử tri của các tổ; Lập biên bản và các biểu tổng hợp kết quả cử tri của toàn xã theo từng nội dung và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã gửi đến Ban chỉ đạo xã, HĐND xã, UBND xã và UBND thành phố.(Theo các mẫu quy định)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Văn phòng cấp ủy-chính quyền xã, các đơn vị thôn, các tổ lấy ý kiến cử tri, các tổ chức có liên quan và các đồng chí có tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP;

 - TT Đảng ủy- HĐND;

- Lãnh đạo UBND;

- TT MTTQ và các đoàn thể;

- 9 Chi bộ;

- Lưu: VP/ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Hồ Sỹ Trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 19.588
Online: 2