ĐẢNG BỘ TP HÀ TĨNH

ĐANG ỦY XÃ THẠCH ĐỒNG

*

Số:115 - CV/ĐU

V/v triển khai Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp  xã

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" width="244" />
 

 

 

 

 

Thạch Đồng, ngày 17tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân xã;

- Ủy ban nhân dân xã;

- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể ;

- Chi ủy chi bộ các thôn.

 

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018của Bộ Chính trị về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 tại Quyết định số 1014-QĐ/TU, ngày 12/6/2019 và Bộ Nội vụ đã có ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021.

Thực hiện Công văn số 1213-CV/Th.U, ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố; để thực hiện có hiệu quả, đúng thời gianquy định các nội dung về sáp nhập đơn vị hành chính xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn. Ban thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân xã; Ủy ban nhân dân xã,Ủy ban MTTQ, các Đoàn thể và các chi ủy chi bộ tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã

- Chuẩn bị tốt các nội dungvà tổ chức cuộc họp HĐND xã (kỳ họp bất thường) để lấy ý kiến của HĐND xã; thời gian tổ chức lấy ý kiến vào ngày 27/7/2019.

       - Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân xã

- Tham mưu Đảng ủy Thành lập và phân công thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến của tri (hoàn thành trước ngày 17/7/2019).

- Thực hiện lập danh sách cử tri; niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 25/7/2019 đảm bảo đúng theo quy định.

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, ý kiến HĐND xã đảm bảo đúng thời gian quy định và gửi lên UBND thành phố trước ngày 30/7/2019.

- Phối hợp với ban tuyên giáo Đảng ủy, UBMTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (giữa xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn).

3. Ban tuyên giáo Đảng ủy

Tham mưu Đảng ủy chỉ đạo ban văn hóa thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã dưới các hình thức phù hợp; nắm bắt diễn biến tình hình và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính giữa 2 xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn.

4. Thường trực Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể

Xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền, tổ cức sinh hoạt chi hội, chi đoàn vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp ĐVCH cấp xã, trước mắt là tạo đồng thuận cao về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục khảo sát, nắm bắt diễn biến dư luận của nhân dân trên địa bàn.

5. Ban biên tập, truyền thanh

Tăng cườngcông tác tuyên truyền trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh của xã, của thôn về chủ trương sắp xếp ĐVHC xã gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

6. Các chi ủy, chi bộ thôn

Tổ chức sinh hoạt dân chính Đảng (chi bộ mở rộng đến liên đoàn cán bộ thôn) để quán triệt về mặt chủ trương(tổ chức sinh hoạt xong trước ngày 22/7/2019).Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc lấy ý kiến cử tri vào ngày 25/7/2019 đảm bảo đúng quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và đề án sáp nhập xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn.

7 .Các đồng chí Trưởng, phó tổ công tác của Đảng  uỷ

Tăng cường công tác chỉ đạo, phân công các thành viên trong tổ thường xuyên bám nắm địa bàn thôn, kiểm tra, chỉ đạo tại các thôn trong công tác tuyên truyền để tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước mắt là thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri về thực hiện chủ trương Sáp nhập xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn./.

 

Nơi nhận:

- TT Thành  ủy; HĐND, UBND

- Ban tuyên giáo Thanh ủy;

- TĐ công tác Thành ủy tại địa bàn;

- BCH Đảng bộ xã;

- Tổ công tác Đảng ủy phụ trách các thôn;

- UBND, MTTQ, các Đoàn thể xã;

- Các Chi ủy chi bộ;

- Lưu VP/ĐU

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Hồ Sỹ Trình

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 19.591
Online: 4