ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH ĐỒNG

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="143" /> 

 

Số: 80/TTr - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="202" /> 

 

Thạch Đồng, ngày  12 tháng 07 năm 2019.

 

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở

cho đối tượng NCC theo Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg.

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" width="361" />
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT – BXH ngày 01/7/2013 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Hướng dẫn số 166/HD – STC ngày 16/01/2015 của Sở Tài Chính;

Căn cứ Quyết định số 4150/QĐ – UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp ứng kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (đợt 1).

Hiện nay, xã Thạch Đồng – Tp Hà Tĩnh còn 01 hộ cuối cùng trong danh sách người có công được UBND tỉnh phê duyệt danh sách đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng người có công với cách mạng (đợt 1) triển khai làm nhà ở. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định (có danh sách kèm theo).

Nay Ủy ban nhân dân xã Thạch Đồng lập Tờ trình kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh xem xét lập danh sách gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nguồn vốn cho đối tượng./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTB – XH;

- Lưu VT, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thiện

 

 

MẪU BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở)

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở

NĂM 2019 CỦA XÃ THẠCH ĐỒNG – TP HÀ TĨNH

 

STT

Họ tên chủ hộ gia đình

Tên người có công với cách mạng trong hộ gia đình và mối quan hệ với chủ hộ

Địa chỉ nhà ở được hỗ trợ

Thuộc diện xây mới nhà ở (hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ)

Thuộc diện sửa chữa nhà ở (hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ)

1

2

3

4

5

6

7

1

DƯƠNG ĐÌNH BÉ

DƯƠNG ĐÌNH BÉ

BB 3/3

Đồng Giang

40.000.000 

 

 

Tổng cộng

01

 

 

 

 

                1. Tổng số hộ được hỗ trợ (bằng chữ : Một hộ)

                2. Tổng số tiền hỗ trợ để xây dựng mới nhà ở (bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng)

                3. Tổng số tiền hỗ trợ để sửa chữa nhà ở.  Không

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 

 

 

Nguyễn Xuân Thiện

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 19.586
Online: 3