ỦY BAN NHÂN DÂN

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" width="119" />XÃ THẠCH ĐỒNG

 

Số: 94/CV-UBND

“V/v báo cáo việc đăng ký lại khai sinh cho công dân”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png" width="204" />Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Thạch Đồng, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Phòng Tư pháp – UBND thành phố Hà Tĩnh.

 

Ngày 16/7/2019, UBND xã Thạch Đồng nhận được Công văn số 59/TP  ngày 16/7/2019 của phòng Tư pháp – UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phối hợp xác minh giấy khai sinh của bà Văn Thị Huệ do UBND xã Thạch Đồng cấp ngày 22/8/2013;

Sau khi xác minh thông tin hồ sơ, UBND xã Thạch Đồng báo cáo Phòng Tư pháp như sau:

Hồ sơ khai sinh của bà Văn Thị Huệ được lưu trong Sổ khai sinh tại UBND xã Thạch Đồng số 84/2013; Quyển sổ: 01/2013, với nội dung :

Phần ghi về người được đăng ký khai sinh:

Họ và tên: VĂN THỊ HUỆ ; Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 13/6/1950

Nơi sinh: xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Phần ghi về cha, mẹ người được đăng ký khai sinh:

Họ và tên cha: VĂN HIẾN

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Năm sinh: 1931

Nơi thường trú/ tạm trú: xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Họ và tên mẹ: DƯƠNG THỊ NHÂN

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Năm sinh: 1932

Nơi thường trú/ tạm trú: xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi đăng ký: UBND xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày, tháng, năm đăng ký: 22/8/2013

Ghi chú: Đăng ký lại

Họ và tên người đi khai sinh: VĂN HIẾN

Quan hệ với người được khai sinh: Cha đẻ

Họ tên, chức vụ người ký Giấy khai sinh: PCT. UBND Trần Quốc Hương

Trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ đăng ký lại khai sinh của bà Văn Thị Huệ gồm: Ngày 22/8/2013 ông Văn Hiến (cha đẻ bà Văn Thị Huệ) trực tiếp đến tại UBND xã Thạch Đồng làm thủ tục đăng ký lại khai sinh cho con gái (có tờ khai đăng ký lại khai sinh kèm theo) và xuất trình các giấy tờ:

1. Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về việc chi trả trợ cấp lương hưu cho bà Văn Thị Huệ

2. Phiếu chứng nhận lương hưu hoặc trợ cấp

3. Sổ hộ khẩu

4. Giấy chứng nhận hưu trí.

(Tất cả có bản photo kèm theo)

Tất cả các giấy tờ kèm theo đều thể hiện ngày tháng năm sinh là 13/6/1950, tại thời điểm đăng ký lại khai sinh người đi khai sinh không xuất trình được các giấy tờ như CMND, Bằng tốt nghiệp hay học bạ…và có trình bày lý do là bị mất.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Thạch Đồng về việc đăng ký lại khai sinh của bà Văn Thị Huệ tại UBND xã và kèm theo hồ sơ được lưu trữ tại UBND xã Thạch Đồng ./.

 

 

 Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;

- Lưu: VT, TP./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

  Nguyễn Xuân Thiện

 

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.954
Online: 11