UỶ BAN NHÂN DÂN          XÃ THẠCH ĐỒNG

 

 

Số: 69/TB - UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Thạch Đồng, ngày 29 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch khu đô thị

thông minh, công viên trung tâm tại Thành phố Hà Tĩnh.

 

 

Thực hiện công văn số 7268/UBND-XD ngày 19/11/2018 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc lập quy hoạch Khu đô thị thông minh tại Thành phố Hà Tĩnh; công văn số 550/FLC-BĐT ngày 19/7/2019 của công ty cổ phần tập đoàn FLC về việc khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch – Khu đô thị thông minh và công viên trung tâm tại thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó Tập đoàn FLC đã thuê đơn vị tư vấn là công ty cổ phần tư vấn thiết kế Reenco Việt Nam tiến hành khảo sát địa hình tại địa bàn các xã, phường : Thạch Quý, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Hưng, Thạch Hạ với diện tích 327 ha, trong đó tại xã Thạch Đồng là toàn bộ khu vực diện tích đất Nông nghiệp từ đường Liên xã lên địa phận giáp xã Thạch Môn, phường Thạch Quý với diện tích khoảng 85 ha.

Thời gian khảo sát bắt đầu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 20/9/2019.

Vậy UBND xã thông báo cho toàn thể nhân dân được biết./.

Nơi nhận:

- CT-PCT.UBND xã;

- Truyền thanh ( thông báo);

- 7 xóm (thông báo);

- Lưu : VT, địa chính./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Quốc Hương

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.953
Online: 10