ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ THẠCH ĐỒNG

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="146" />
 

 

 

Số: 85/QĐ-UBND

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="218" /> 

 

                    Thạch Đồng, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Đoàn kiểm tra, nghiệm thu các công trình vệ sinh theo

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân xã Thạch Đồng.

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" width="345" />

 

 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền Địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của Hội đồng nhân dân xã Thạch Đồng về bổ sung cơ chế hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo, xây mới hố xí hợp vệ sinh cho các hộ gia đình độc thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã;

Xét đề nghị của ban Địa chính – Môi trường;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra, nghiệm thu các công trình vệ sinh theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của Hội đồng nhân dân xã Thạch Đồng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông : Nguyễn Xuân Thiện                

- PCT UBND xã          

- Trưởng đoàn

2. Ông : Lưu Quang Vũ                

- Công chức ĐC- MT       

- Phó đoàn, thư ký

3. Bà : Hồ Thị Trang                       

- CT. Hội phụ nữ xã

- Thành viên                   

4. Ông:  Nguyễn Hoài Nam

- Công chức văn hóa

- Thành viên                   

4. Ông: Trương Q. Tuấn Anh                          

- Công chức xây dựng     

- Thành viên

5. Bà : Trần Thị Thuận                            

- Kế toán – ngân sách           

- Thành viên 

6. Các ông, bà thôn trưởng các thôn             

- Thành viên

 

Điều 2: Đoàn kiểm tra có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của Hội đồng nhân dân xã Thạch Đồng về bổ sung cơ chế hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo, xây mới hố xí hợp vệ sinh cho các hộ gia đình độc thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã; tiến hành kiểm tra, nghiệm thu các trường hợp hộ gia đình xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo theo yêu cầu, đúng đối tượng đồng thời hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ cho đối tượng theo quy định. 

Đoàn kiểm tra, nghiệm thu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.                                                                 

 Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã; các ông, bà có tên tại điều 1, các hộ gia đình cá nhân liên quan trên địa bàn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- TT. HĐND xã;

- CT- PCT UBND xã;

- Lưu: VT, môi trường./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Quốc Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.957
Online: 14