UỶ BAN NHÂN DÂN       

  XÃ THẠCH ĐỒNG

 

 

Số: 96/UBND - MT

V/v xử lý tình trạng ô nhiễm tại

Lò giết mổ gia súc Thạch Đồng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Thạch Đồng, ngày 29 tháng 7 năm 2019

         Kính gửi : Hợp tác xã dịch vụ mua bán, giết mổ gia súc tập trung Thạch Đồng.

 

 

Qua kiểm tra trực tiếp của UBND xã, hiện nay khu vực trong và xung quanh Lò giết mổ Thạch Đồng có tình trạng nước thải rò rỉ, một số rác thải thải ra khu vực xung quanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mùi hôi thối nhất là trong giai đoạn nắng nóng hiện nay. Cử tri và nhân dân thời gian qua có rất nhiều ý kiến, bức xúc nhất là các hộ có diện tích đất Nông nghiệp trong khu vực.

Nay UBND xã yêu cầu Hợp tác xã khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng nước từ hồ xử lý nước thải chảy rò rỉ ngầm qua đường bê tông ra tuyến mương xung quanh .

- Liên hệ, trình các hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương mở rộng Lò giết mổ gia súc theo quy hoạch được duyệt để sớm triển khai nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.

- Thường xuyên vệ sinh môi trường khu vực trong và xung quanh Lò giết mổ, thả bèo khu vực hồ xử lý nước thải và trồng cây xung quanh khuôn viên Lò giết mổ.

Thời gian thực hiện yêu cầu hoàn thành trước ngày 05/8/2019. Trường hợp không chấp hành, UBND xã sẽ báo cáo UBND Thành phố và các phòng ban liên quan xử lý theo quy định.

Nhận được công văn yêu cầu Hợp tác xã triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố (báo cáo);

- TT Đảng uỷ, HĐND xã(báo cáo);

- CT-PCT. UBND xã;

- Lưu : VT, môi trường./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

P.CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Xuân Thiện

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.967
Online: 14