UỶ BAN NHÂN DÂN         

XÃ THẠCH ĐỒNG

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="110" /> 

 

Số: 106/TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="206" />
 

 

 

               Thạch Đồng, ngày 09  tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch

Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" width="218" />

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 08/10/2019 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019. Theo đó, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn là Chiến dịch do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa nhằm hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

Để thiết thực hưởng ứng chiến dịch, UBND xã Thạch Đồng triển khai một số hoạt động cụ thể sau :

- Phát động đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, cảnh quan các khu dân cư trên địa bàn toàn xã, thời gian bắt đầu từ 6h30’, sáng thứ 7, ngày 12/10/2019.

- Triển khai thực hiện nội dung “Không sử dụng sản phẩm nước đóng chai bằng nhựa trong hội họp, hạn chế sử dụng các sảm phẩm nhựa sử dụng một lần trong các chương trình, sự kiện” nhằm hạn chế phát thải chất thải nhựa ra môi trường. 

Đây là đợt ra quân hết sức quan trọng. Vậy UBND xã thông báo cho toàn dân biết và thực hiện tốt thông báo này./. 

Nơi nhận:

- Phòng TNMT Thành phố ( báo cáo);

- TT Đảng uỷ, HĐND xã(báo cáo);

- CT-PCT. UBND xã;

- CT. MTTQ xã;

- Tổ trưởng Tổ công tác phụ trách địa bàn các thôn;

- Truyền thanh ( thông báo);

- bí thư 7 thôn;

- thôn trưởng 7 thôn (thông báo và thực hiện);

- chi hội trưởng phụ nữ 7 thôn;

- Lưu : VT, môi trường./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

P. CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Xuân Thiện

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 24.509
Online: 2