UỶ BAN NHÂN DÂN       

  XÃ THẠCH ĐỒNG

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="110" /> 

 

Số:  118/UBND - ĐC

V/v báo cáo các thông tin liên quan đến đơn bà Trần Thị Chiến.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="206" />
 

 

 

               Thạch Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2019

                  

Kính gửi :  Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố.

 

Thực hiện công văn số 2456/UBND-VP ngày 11/10/2019 của UBND Thành phố về việc giao báo cáo các thông tin liên quan đến đơn thư bà Trần Thị Chiến.

Qua rà soát nội dung đơn thư, UBND xã Thạch Đồng có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung đơn thư của bà Trần Thị Chiến và một số hộ dân thôn Hòa Bình phản ánh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. UBND xã đã tiếp nhận nội dung đơn tương tự, tiến hành thụ lý, đối thoại theo quy định của Luật khiếu nại. Tại cuộc đối thoại ngày 18/9/2019, bà Trần Thị Chiến và các hộ dân liên quan đã thống nhất phương án xử lý, cụ thể là đề nghị UBND Thành phố xem xét thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp không đúng đối tượng, đồng thời thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 34 hộ dân thôn Hòa Bình.

Ngày 04/10/2019, UBND xã đã hoàn thiện và bàn giao hồ sơ của các hộ nộp về Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố (qua Trung tâm hành chính công Thành phố).

Vậy UBND xã báo cáo quý cấp được biết, đồng thời xem xét sớm giải quyết theo phương án mà UBND xã cùng các hộ dân đã thống nhất./.

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Văn phòng HĐND-UBND Thành phố (báo cáo);

- TT. Đảng ủy - HĐND xã;

- CT- PCT.UBND xã;

- Lưu: VT, địa chính./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Quốc Hương

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 24.497
Online: 2