ỦY BAN NHÂN DÂN

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" width="94" />XÃ THẠCH ĐỒNG

Số: 122/UBND-BNN

V/v lập danh sách các hộ dân tham dự tập huấn đào tạo nhân rộng đại trà cây rau màu vụ Đông 2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png" width="222" />Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thạch Đồng, ngày21tháng 10  năm 2019

 

                             Kính gửi:Các đồng chí thôn trưởng các thôn.

 

Thực hiện công văn số 712/KN-WB7 ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh vụ Đông năm 2019. Để có cơ sở trong việc lập danh sách các hộ dân tham dự buổi tập huấn đào tạo nhân rộng đại trà cây rau màu vụ Đông 2019 tại Hội trường UBND xã Thạch Đồng. UBND xã Thạch Đồng giao cho các đồng chí thôn trưởng 7 thôn tiến hành lập danh sách các hộ dân chuyên sản xuất cây rau, màu vụ Đông có nhu cầu tập huấn gửi về UBND xã qua Ban nông nghiệp (Đ/c Hoàng - Khuyến nông) để tổng hợp lập danh sách tập huấn (theo mẫu gửi kèm) mỗi thôn 15 người. Thời gian gửi danh sách đến hết 17h30 ngày 22/10/2019.

Nhận được công văn này yêu cầu các thôn thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian đã quy định ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT; PCT UBND;

- Ban NN;

- Lưu: VT UBND.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thiện

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 24.498
Online: 3