UỶ BAN NHÂN DÂN          XÃ THẠCH ĐỒNG

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="110" /> 

 

Số: 121/UBND - ĐC

V/v trả lời đơn thư

công dân Dương Đình Sơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="206" />
 

 

 

             Thạch Đồng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

     

      Kính gửi: ông Dương Đình Sơn, công dân thôn Đồng Công, xã Thạch Đồng.

 

Ngày 15/10/2019, UBND xã Thạch Đồng nhận được công văn số 2483/UBND-VP của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc trả lời đơn của ông  Dương Đình Sơn, địa chỉ tại thôn Đồng Công, xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh (có sao đơn gửi kèm).

Qua xem xét nội dung đơn, UBND xã Thạch Đồng có ý kiến như sau:

Về nội dung đơn ông Dương Đình Sơn kiến nghị, UBND xã đã từng nhận được nội dung đơn tương tự. Sau khi nhận đơn, UBND xã đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa đồng thời phối hợp với liên đoàn cán bộ thôn, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai của xã tiến hành hòa theo thẩm quyền vào ngày 13/9/2019. Tại cuộc hòa giải các thành phần đã tiến hành đối thoại đồng thời vận động các bên thỏa thuận, tuy nhiên các bên không đồng tình mà giữ nguyên quan điểm, kết quả buổi hòa giải không thành.

Căn cứ Điều 202, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 88 của Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. UBND xã đề nghị ông Dương Đình Sơn hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn gửi lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.

Vậy UBND xã Thạch Đồng trả lời đơn cho ông Dương Đình Sơn được rõ, thực hiện đồng thời báo cáo UBND Thành phố được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND Thành phố (báo cáo);

- TT. Đảng uỷ - MTTQ xã;

- CT-PCT.UBND xã;

- Tư pháp, địa chính;

- Lưu VT;

- Gửi : bản giấy và bản điện tử./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Trần Quốc Hương

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 24.500
Online: 3