UỶ BAN NHÂN DÂN         

XÃ THẠCH ĐỒNG

 

 

Số: 111/TB - UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Thạch Đồng, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tăng cường quản lý hoạt động săn bắt động vật tự nhiên.

 

 

 

Hiện nay là thời điểm vào mùa các loài chim tự nhiên di cư để tránh rét và sinh sản, qua kiểm tra nắm bắt, địa bàn thành phố Hà Tĩnh hiện nay có hoạt động săn bắt và tiêu thụ các loài chim di cư tự nhiên. Tình trạng trên đã làm ảnh hưởng lớn đến cân bằng hệ sinh thái môi trường, giảm sút về số lượng loài và cá thể chim.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng nói trên, thực hiện theo công văn số 2566/UBND-TNMT ngày 22/10/2019 của UBND Thành phố Hà Tĩnh, UBND xã thông báo và yêu cầu nhân dân chấp hành một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp,quý, hiếm theo Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Đa dạng sinh học 2018, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

 - Tăng cường bảo vệ các động vật hoang dã đặc biệt là các loài chim di cư, không tiêu thụ các loài chim tự nhiên tươi, sống hoặc các món ăn được chế biến từ các loại chim tự nhiên

Vậy UBND xã thông báo cho toàn dân được biết và thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- CT-PCT.UBND xã;

- Truyền thanh ( thông báo);

- 7 xóm (thông báo);

- Lưu : VT, địa chính./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

P.CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Thiện

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 24.502
Online: 4