UỶ BAN NHÂN DÂN       

  XÃ THẠCH ĐỒNG

 

 

Số: 123/UBND - ĐC

V/v báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường tại Lò giết mổ gia súc Thạch Đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Thạch Đồng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

                  

             Kính gửi :   - UBND Thành phố;

                                - Các phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố và các phòng ban liên quan về việc báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường tại Lò giết mổ gia súc Thạch Đồng. UBND xã có ý kiến như sau:

 1. Về sự hình thành và thực trạng ô nhiễm môi trường :

Lò giết mổ gia súc Thạch Đồng được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2015. Quản lý và sử dụng trực tiếp là Hợp tác xã dịch vụ mua bán giết mổ gia súc, gia cầm Thạch Đồng (viết tắt : HTX) với 10 thành viên, đều là công dân xã Thạch Đồng, do ông Hồ Sỹ Cầm làm Giám đốc. Quy mô giết mổ (chủ yếu là Lợn) với công suất trung bình khoảng 40 con/ngày.

Thời gian gần đây, UBND xã Thạch Đồng nhận được nhiều phản ánh của nhân dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực trong và xung quanh Lò giết mổ. UBND xã đã kiểm tra thực tế cho thấy phản ánh của nhân dân là có cơ sở, đúng thực tế. Hiện tại nước thải tại các hố lắng bốc mùi hôi thối nồng nặc, một lượng lớn nước thải chảy tràn ra khu vực xung quanh, các tuyến mương liền kề bốc mùi và chuyển màu đen nhất là vào thời điểm nắng nóng nước xuống thấp. Đặc biệt đây là các tuyến mương phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, do đó gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, sản lượng nông nghiệp của khu vực. UBND xã đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, trực tiếp nhắc nhở và tổ chức họp để yêu cầu xử lý, tuy nhiên mức độ khắc phục của HTX hết sức hạn chế, chưa triệt để. Nguyên nhân là do quy mô giết mổ vượt quá công suất hiện tại của hệ thống xử lý nước thải.

2. Về các thủ tục pháp lý của Lò giết mổ gia súc Thạch Đồng:

Lò giết mổ gia súc Thạch Đồng đã được UBND Tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng tại quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 09/03/2015. Diện tích theo khảo sát là 3000,0 m2, tuy nhiện hiện trạng mới giải phóng mặt bằng và đầu tư giai đoạn 1 là 1500,0 m2.

Liên quan đến hồ sơ giao đất, cho thuê đất của HTX : đến thời điểm hiện tại dù đi vào hoạt động từ lâu nhưng việc thủ tục liên quan đến giao đất, cho thuê đất vẫn chưa hoàn thiện. Nguyên nhân là do thời điểm năm 2015, việc triển khai gấp rút để đảm bảo theo yêu cầu tại quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về quản lý kinh doanh vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình sau này, UBND xã và đại diện HTX đã nhiều lần liên hệ Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Xây dựng nhưng chưa thực hiện được do vướng mắc về thẩm quyền phê duyệt bản vẽ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất.   

 1. Kiến nghị, đề xuất :

Yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Lò giết mổ Thạch Đồng là bức thiết và cần giải quyết sớm. Hiện tại giải pháp khả thi nhất là cần mở rộng diện tích Lò giết mổ theo quy mô khảo sát đã được UBND Tỉnh chấp thuận để bố trí thêm hệ thống xử lý nước thải. Gắn với quá trình mở rộng sẽ hoàn hiện các thủ tục pháp lý còn thiếu theo quy định hiện hành. Do đó UBND xã đề xuất UBND Thành phố, các phòng ban liên quan sớm cho chủ trương đồng thời tổ chức buổi làm việc cùng các Sở ban ngành liên quan, nhất là Sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp để hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn pháp lý cho đơn vị.

Rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của quý cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT. Đảng ủy - HĐND xã;

- CT- PCT.UBND xã;

- Lưu: VT, địa chính.

Gửi : Bản giấy và bản điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Trần Quốc Hương

 


Văn bản khác


  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ xã Thạch Đồng
   Liên kết website
  Thống kê: 24.503
  Online: 2