UỶ BAN NHÂN DÂN       

  XÃ THẠCH ĐỒNG

 

 

Số:124/UBND - VP

V/v báo cáo kiến nghị đề xuất của địa phương tháng 10/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Thạch Đồng, ngày 25 tháng 10 năm 2019

                  

Kính gửi : UBND Thành phố.

 

Thực hiện công văn số 2546/UBND –VP ngày 18/10/2019 của UBND Thành phố về việc rà soát, báo cáo kiến nghị, đề xuất của địa phương. Qua rà soát, UBND xã Thạch Đồng có kiến nghị, đề xuất như sau:

- Hiện tại UBND Thành phố đã có quyết định đấu giá đất tại 05 lô đất còn lại tại khu dân cư Đội Quang, xã Thạch Đồng, do đó đề xuất quý cấp sớm hoàn thiện các thủ tục về giá đất cụ thể, hợp đồng với đơn vị đấu giá để đưa ra đấu giá trong thời gian sớm nhất.

- Đối với vướng mắc triển khai giai đoạn 2 dự án khu dân cư Đội Quang, xã Thạch Đồng: địa phương đã có nhiều đề nghị liên quan đến điều chỉnh tuyến đường thuộc quy hoạch chung của Thành phố lại sát theo tuyến đường nội bộ thuộc kênh T8, đây là phương án phù hợp với thực tế tránh lãng phí quỹ đất, quá trình lập quy hoạch hồ điều hòa Bến Đá cùng trên tuyến đường đó, UBND Tỉnh cũng đã phê duyệt điều chỉnh tương tự. Đề nghị UBND Thành phố, phòng Quản lý đô thị xem xét làm việc với Sở ngành liên quan, đặc biệt là Sở xây dựng để khảo sát thực tế, thống nhất phương án xử lý cuối cùng để địa phương triển khai trong thời gian sớm nhất.

Vậy UBND xã báo cáo quý cấp được biết, tổng hợp./.

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT. Đảng ủy – HĐND xã;

- CT- PCT.UBND xã;

- Lưu: VT;

Gửi : bản giấy và bản điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Quốc Hương

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 24.506
Online: 4