ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH ĐỒNG

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="134" />
 

 

 

Số: 107/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="182" />
 

 

 

 Thạch Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ nhà thờ Dương Công Văn

 

 
  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" width="222" />

 

 

 

Nhà thờ họ Dương Công Văn được xây dựng năm 1995, đến nay đã xuống cấp, Dòng họ đã triển khai trùng tu và được UBND tỉnh hỗ trợ tại Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 30/8/2019. Số tiền là: 120 triệu đồng.

Để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện, UBND xã Thạch Đồng lập tờ trình này kính trình UBND thành phố, phòng tài chính - kế hoạch thành phố xem xét hỗ trợ cho xã số kinh phí là 120 triệu đồng theo quyết định đã phân bổ để hỗ trợ cho họ Dương Công Văn.

Rất mong UBND thành phố, phòng kế hoạch - Tài chính thành phố xem xét, giúp đỡ./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố Hà Tĩnh;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- CT, PCT.UBND xã;

- Lưu VP.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

   Trần Quốc Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 24.507
Online: 4